NOWA SZKOŁA WIELKICH MOŻLIWOŚCI

                    

 

logotyp

 

__________________________________________________________________________

 

Nazwa zadania:

„Wymiana okien i drzwi w budynku sali gimnastycznej”

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • ·         Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego- demontaż krat
 • ·         Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, podokienników drewnianych, stalowych
 • ·         Wymiana okien skrzynkowych dwudzielnych drewnianych, łukowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne łukowe z drewna w konstrukcji jednoramowej z drewna klejonego ze szprosami i okapnikami drewnianymi z szybami bezpiecznymi w kolorze popiel gołębi
 • ·         Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych + drzwi ze stałym naświetlem i z dolną płyciną pełną, rozwieralne, z szybami bezpiecznymi
 • ·         Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych pełnych z przeszklonymi naświetlami (szyby bezpieczne)
 • ·         Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścianach z cegły
   w kolorze popiel gołębi
 • ·         Uzupełnianie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
 • ·         Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł – parapety i ościeża z cegły surowej starej
 • ·         Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi (krat-wyrobów z żelaza)
 • ·         Pomalowanie dwukrotne farbą okien, drzwi,krat staliwnych lub żeliwnych
 • ·         Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi

 

Okres realizacji zadania: wrzesień- październik 2018r

Zadanie realizowane jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 


 

Nazwa zadania:

„Renowacja płotu kutego”

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ceglanych oraz cokołu kamienno-betonowego
 • Usunięcie „graffiti” z cokołu z cegły klinkierowej
 •  Uzupełnienie rolki murów ogniowych, kolankowych z cegły budowlanej na zaprawiecementowo-wapiennej
 • Naprawę uszkodzonych w murze cegieł
 • Usunięcie wtórnych spoin – uszkodzonych, niewłaściwie założonych
 • Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej i z cegły klinkierowej
 • Impregnacja okładzin zewnętrznych gładkich z cegły klinkierowej
 • Spoinowanie uszczelnianie pęknięć i rys murów cokołowych z kamienia naturalnego
 • Oczyszczenie terenu wzdłuż ogrodzenia z nadmiaru ziemi nachodzącej na cokół
  i złożenie w pryzmy
 • Wywóz ziemi
 • Uzupełnienie grot -  szpic ze stali do słupków ogrodzenia ozdobnego
 • Oczyszczenie z rdzy wyrobów z żelaza
 • Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych
 • Pomalowanie minią krat staliwnych lub żeliwnych
 • Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
 • Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi
  – farby przeciwkorozyjne
 • Zabezpieczenie do malowania folią

 

Okres realizacji zadania: sierpień - październik 2018r.

Zadanie realizowane jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

 


 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie informuje o planowanej realizacji projektu
 „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie”

 

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 26.01.2017r.

Projekt będzie realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z udziałem NFOŚiGW w Warszawie. Prace termomodernizacyjne obejmować będą:

 •   wymianę instalacji centralnego ogrzewania
 •   wymianę instalacji oświetleniowej
 •   wymianę okien i drzwi zewnętrznych
 •   ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego

 


 

 

ZAWIADOMIENIE

 

dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania
              „Przebudowa budynku internatu”

 

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie zgodnie z art. 91 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru Wykonawcy na realizację zadania „Przebudowa budynku internatu” wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

 

Tadex Miękiszak Spółka Jawna

ul. Elizy Orzeszkowej 31

62-200 Gniezno

 

Cena  oferty wynosi: 251 043,12 brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. Oferta spełnia wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów zawartych
  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

cena brutto                             80%

gwarancja i rękojmia              10%

termin wykonania                   10%

 

Umowa może zostać podpisana w dniu 22 czerwca 2017r.

 

 

 

 

Przebudowa budynku internatu

- tynkowanie, szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń przed remontem

 

1

 

 2

 

 

Przebudowa budynku internatu

- tynkowanie, szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń po remoncie

 

3

 

 

4

 

 

 

Przebudowa budynku internatu

- renowacja elewacji przed remontem

 

5

 

 

6

 

7

 

 

 

Przebudowa budynku internatu

- renowacja elewacji po remoncie

 

8

 

 

9

 

10

 

 

 

Przebudowa budynku internatu

- montaż monitoringu wizyjnego

przed remontem

 

11

 

 

12

 

Przebudowa budynku internatu

- montaż monitoringu wizyjnego

po remoncie

 

13

 

 

14

__________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane " Przebudowa budynku internatu"

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

zostało opublikowane w BZP w dniu 2017-06-07 o godz. 14.40 pod numerem 525119-N-2017

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 Nazwa zadania:

 

 „Poprawa warunków sanitarnych oraz stanu technicznego podłogi, stopni wejściowych w sali gimnastycznej, montaż bramy przesuwnej i monitoringu wizyjnego”

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • Montaż bramy przesuwnej zabezpieczającej wjazd na boisko szkolne od strony Mieszka I, wzór bramy przesuwnej będzie spójny z wyglądem wpisanego do rejestru zabytków płotu żelaznego
 • Montaż monitoringu wizyjnego w sali gimnastycznej 1 kpl.
 • Szlifowanie i trzykrotne malowanie parkietu, naprawa fragmentu parkietu, który uległ zniszczeniu w wyniku użytkowania, umocowanie ruchomych klapek
  • Malowanie sufitów i ścian
  • Montaż lamp
  • Wymiana drzwi wewnętrznych, demontaż wahadłowych drzwi znajdujących się w korytarzu
  • Montaż umywalek, baterii, demontaż i montaż kabin prysznicowych
  • Położenie płytek na podłogę i ściany
  • Remont stopni wejściowych do sali gimnastycznej

 

Okres realizacji zadania: czerwiec-lipiec 2017r

 

Zadanie realizowane jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Etapy realizacji prac:

 • wprowadzenie zadania do budżetu
 • zapytanie ofertowe
 • wyłonienie wykonawców zadań
 • podpisanie umowy z wykonawcami zadań
 • podpisanie umowy na nadzór budowlany
 • przekazanie placu robót
 • realizacja zadania i nadzór budowlany
 • sporządzenie protokołu odbioru prac
 • wystawienie faktury dla wykonawców za realizację zadania
 • wystawienie faktury za nadzór budowlany
 • uregulowanie zobowiązań z wykonawcami zadania
 • uregulowanie zobowiązań z inspektorem nadzoru budowlanego
 • sprawozdanie z realizacji prac

Sala gimnastyczna przed remontem

 

sg1

 

sg2

 

sg3

 

sg4

 

sg5

 

sg6

 

sg7

 

sg8

 

 

 

 

Sala gimnastyczna po remoncie

 

sgp1

 

sgp2

 

sgp3

 

sgp4

 

sgp5

 

sg6

 

sgp7

 

sgp8 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie informuje, że ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.02.2016r. o godzinie 14.49.

Numer ogłoszenia 25226-2016.

 

Ogloszenie

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 6

Audyt energetyczny budynku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

_________________________________________________________________

 

                                                                     

Nazwa zadania:

„Naprawa klinkieru wokół budynku internatu oraz konserwacja i malowanie krat kondygnacji podziemnej”

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • Czyszczenie mechaniczne i zmycie klinkieru
 • Uzupełnienie lub wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych
 • Spoinowanie murów gładkich z płytek
 • Dwukrotne malowanie farbą olejną krat kondygnacji podziemnej z prętów prostych

Okres realizacji zadania: październik-listopad 2017r

Zadanie realizowane jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potencjał centrum

nowa funkcja, nowe możliwości

Powstanie Centrum umożliwia prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy i szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
Informacje na temat strony
Polityka prywatności
Informacje na temat strony

Informacje ogólne
Niniejsza strona nie jest typową stroną internetową w rozumieniu dedykowanego, niepowtarzalnego projektu, stworzonego na wyłączność dla danego, konkretnego, pojedynczego Klienta.

Jest to szablonowa wizytówka systemu Otonet CMS nazywana umownie szablonową stroną internetową.

Prawa własności
Zamieszczone treści, jak i zdjęcia są własnością Klienta, natomiast układ graficzno-geometryczny szablonu jest własnością firmy Otonet.
Wykorzystywanie układu graficzno-geometrycznego w sposób inny niż założony przez właściciela, w tym kopiowanie, powielanie strony w elementach lub całości, jest zabronione. Układ chroniony jest zgodnie z prawem autorskim.
Otonet zastrzega sobie możliwość zamieszczania mało widocznych reklam w tego typu szablonowej, tymczasowej wizytówce internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do powyższych informacji, sugerujemy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Otonet pod numerem telefonu: 510 856 606


Projekt, wykonanie i obsługa: OtonetProfesjonalna i specjalistyczna Firma internetowa
Pełna obsługa oraz projektowanie: Strony internetowe Gniezno
Strona wykonana w oparciu o autorski system zarządzania treścią: Otonet CMS